Προσλήψεις για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών στη Σύρο

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  ειδικότητας ΠΕ  Ναυαγοσωστών και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ  Ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του.
    Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης  θα προβεί στην πρόσληψη  του ανωτέρου προσωπικού, σύμφωνα με την απ:27404/31-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015  και κατόπιν εγκρίσεως  της απόφασης πρόσληψης από το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως 16 Ιουνίου 2016 να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Μητρώων Προσωπικού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  που εδρεύει στη δ/νση: Δον Ι. Στεφάνου 7 , Άνω Σύρος Τ.Κ. 84100, Σύρος, Κυκλάδες  (τηλέφωνα επικοινωνίας : 22813-60918 ή 917 ή 914 και fax:22813-60935 ) για την υποβολή  σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών.